• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Kurikularnom reformom do boljeg obrazovanja

Kurikularnom reformom do boljeg obrazovanja

Rezultati programa PISA 2018. (program za međunarodno ocjenjivanje učenika u dobi od 15 godina u oblastima matematike, čitanja i prirodnih znanosti) i TIMSS-a (međunarodno ocjenjivanje i istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja za učenike četvrtih razreda) potvrdili su potrebu za žurnim revidiranjem postojećih nastavnih planova i programa prelaskom na ishode učenja, jednako kao i potrebu za usvajanjem novih pristupa poučavanju i vrednovanju.

Koordinacija ministara osnovnih i srednjih škola koje nastavne planove i programe realiziraju na hrvatskom jeziku sporazumom u 2021. godini je započela izradu nastavnih programa za osnovne škole i gimnazije. Nositelj projekta je  Zavod za odgoj i obrazovanje ŽZH-e koji  ima ulogu koordinatora u procesu izrade prijedloga novog kurikuluma u suradnji s resornim županijskim ministarstvima obrazovanja, Zavodom za školstvo i Sveučilištem u Mostaru. Nakon usuglašavanja  detalja oko izbora radnih skupina koje će biti zadužene za izradu predmetnih kurikuluma, raspisan je Javni poziv za izbor članova radnih skupina koji će nakon metodološke obuke raditi nastavne kurikule. Dana 18. svibnja 2021. godine održan je prvi konstituirajući sastanak Stručnog tima za provedbu kurikularne reforme. Članovi su informirani o pregledu planiranih obuka i vremenskom okviru te je utvrđenim kvorumom usvojen Poslovnik o radu Stručnog tima. U izradi predmetnih kurikula sudjeluje 158 (stotinu pedeset osam) članova.

Misija OSCE-a osigurala je stručnu, tehničku, logističku i administrativnu podršku, što uključuje pripremu instrukcija i puštanje u rad internetske aplikacije za kurikulum, financiranje web-hostinga, obuke za članove Stručnog tima kao i obuku za voditelje i članove predmetnih radnih grupa.

Zavod za školstvo Mostar, u suradnji s partnerima Projekta, koordinirat će i aktivnosti na analizi, razvoju, pilotiranju, procjenama utjecaja i usvajanju novih predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije.

Održani su sastanci  koordinatora, voditelja i članova predmetnih radnih skupina zaduženih za izradu prijedloga predmetnih kurikula za osnovne škole, gimnazije u županijama u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku.

  • 19. kolovoza 2021. godine – Grude
  • 27. rujna 2021. godine – Vitez
  • 22. studenog 2021. godine  – Mostar
  • 30. i 31. siječnja 2022. godine – Neum
  • 14. ožujka 2022. godine – Livno