• +387 36 334-255
 • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
 • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar

O nama

Zavod za školstvo Mostar

ŽELJKO ĆORIĆ

Ravnatelj Zavoda za školstvo Mostar

 

Krajnja svrha školskoga odgoja i obrazovanja jest cjelovita izgradnja i dobrobit ljudske osobe, te unapređenje kvalitete njegova života, odnosno njegov ostvaren, uspješan i sretan život u ljudskoj zajednici. Stoga, buduće strategije i kvalitetne promjene u odgoju i obrazovanju trebaju biti usmjerene na demokratizaciju, humanizaciju i racionalizaciju našega obrazovnog sustava, koji će učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnih znanja, postignuća, istinskih stavova i vrijednosti u izgradnji njihova cjelovita identiteta, postizanju potrebnih umijeća i vještina na području rada i djelovanja te izgradnje kvalitetna i odgovorna života u zajednici.

Zavod za školstvo Mostar je institucija koja je u prioritetnu zadaću svoga rada stavila unaprjeđenje kvalitete obrazovanja kontinuiranim stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika kao i aktivnim sudjelovanjem u provođenju reforme obrazovanja.

 

Ravnatelj, Željko Ćorić, dipl. ing.

USTROJ I NAČIN RADA

Ustroj i način rada Zavoda za školstvo Mostar

Zavod za školstvo Mostar kao posebna upravna organizacija obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog, srednjeg i obrazovanje za djecu s posebnim potrebama, a koje se odnosi na:

 

 

 1. Izradu prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, obrazovanje za djecu s posebnim potrebama, osnovno i srednje obrazovanje.

 2. Praćenje primjene propisanih nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih.

 3. Ostvarivanje stručno-pedagoškog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova.

 4. Donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada odgojno-obrazovnih ustanova.

 5. Izradu prijedloga popisa udžbenika za opće i strukovne škole.

 6. Izrada prijedloga školskog kalendara za školsku godinu.

 7. Izrada stručnih naputaka za rad i neposrednu stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim djelatnicima.

 8. Skrb i pomoć pri uvođenju odgajatelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovni proces.

 9. Izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika i stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova.

 10. Donošenje programa stručnog usavršavanja djelatnika i stručnih suradnika Zavoda.

 11. Stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnog procesa.

 12. Aktivno sudjelovanje u reformi općeg i strukovnog odgoja i obrazovanja.

 13. Izdavanje stručnih časopisa i publikacija.

 14. Izrada prijedloga provedbenih propisa iz djelokruga nadležnosti Zavoda.

 15. Sudjelovanje u obavljanju stručnih ispita sukladno odredbama pravilnika županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa.

 16. Izrada izvješća, analiza i drugih stručnih poslova za potrebe Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.

 17. Obavljanje i drugih poslova od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda sukladno zakonu.

USTROjBENE JEDINICE

Ustrojbene jedinice Zavoda za školstvo Mostar

Poslovi odjela:

Izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno obrazovanje i gimnazije; prati primjenu propisanih nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih; obavlja stručno-pedagoški nadzor u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova; izrada prijedloga popisa udžbenika za osnovne škole i gimnazije; izrada stručnih naputaka za rad i neposrednu stručnu pomoć prosvjetnim djelatnicima i odgojno-obrazovnim ustanovama; skrb i pomoć pri uvođenju odgojitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovni proces; izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika i stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova; donošenje programa stručnog usavršavanja djelatnika i stručnih suradnika Zavoda; aktivno sudjelovanje u reformi općeg obrazovanja; izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacijskog sustava, njegovo održavanje i nesmetano funkcioniranje, izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje  baze podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje; izrada projekata i programa informacijskoga sustava za poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u odgovarajućoj oblasti; nabava knjiga i stručne literature; suradnja s drugim odjelima na izdavanju stručnih časopisa, zbornika i publikacija; izrada prijedloga provedbenih propisa iz djelokruga nadležnosti Zavoda; obavljanje stručnih i dopunsko pedagoško-psiholoških ispita, sukladno odredbama Pravilnika o polaganju; izrada elaborata, studija, izvješća i procjena u oblasti općeg obrazovanja; organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju akcijskih, razvojnih i drugih istraživanja radi razvoja odgojno-obrazovne djelatnosti; suradnja u obavljanju poslova i zadataka s drugim odjelima Zavoda, obavlja i druge poslove na zahtjev ravnatelja Zavoda.

Poslovi odjela:

Izrada prijedloga nastavnih planova i programa za srednje strukovne škole; prati primjenu propisanih nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih; obavlja stručni nadzor u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova; izrada prijedloga popisa udžbenika za strukovne škole; stručnih naputaka za rad i neposrednu stručnu pomoć prosvjetnim djelatnicima i odgojno-obrazovnim ustanovama; skrb i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovni proces; izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika i stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova; donošenje programa stručnog usavršavanja djelatnika i stručnih suradnika Zavoda; aktivno sudjelovanje u reformi strukovnog obrazovanja; razvoj i povezivanje složenijeg informacijskog sustava, njegovo održavanje i nesmetano funkcioniranje, izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje, izrada projekata i programa informacijskog sustava za poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u odgovarajućoj oblasti; nabavka knjiga i stručne literature; suradnja s drugim odjelima na izdavanju stručnih časopisa, zbornika i publikacija; izrada prijedloga provedbenih propisa iz djelokruga nadležnosti Zavoda;  obavljanje stručnih ispita, sukladno odredbama Pravilnika o polaganju; izrada elaborata, studija, izvješća i procjena u oblasti strukovnog obrazovanja; organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju testiranja i drugih istraživanja  radi razvoja odgojno-obrazovne djelatnosti; suradnja u obavljanju poslova i zadataka s drugim odjelima Zavoda; obavlja i druge poslove na zahtjev ravnatelja Zavoda.

Poslovi Odjela:

Izrada nacrta i prijedloga općih akata Zavoda i pojedinačnih pravnih akata za uposlene; osiguranje uvjeta za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova i zadataka Zavoda; organiziranje unutarnjeg poslovanja u Zavodu; obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa; poslovi u svezi s predstavkama i prijedlozima stranaka; vođenje statistike Zavoda, urudžbenog protokola, arhivske knjige i drugih knjiga; umrežavanje s centrima za obuku nastavnika i stvaranje partner škola; poslovi računovodstveno-materijalne prirode; tehnička pomoć pri organiziranju seminara, radionica, tribina, promocija sastanaka i drugih skupova; pisanje i pripremanje materijala; tehnička pomoć za uspostavu interne i eksterne komunikacije i korespondencije; izrada baze podataka i umrežavanje s obrazovnim institucijama; drugi poslovi i zadaci po nalogu ravnatelja Zavoda.

Radom odjela rukovodi šef Odjela.